ZŠ Doma online výuka a doučování Dobrilo - online kurzy pro děti - online kurzy tance
ZŠ Enviro škola v přírodě - organizace škol v přírodě a školních výletů - plavecký tábor s programem
ZS Academy ostrov Socci - plavecké kurzy v zahraničí - zájezdy s plaváním
Ostrov ZŠ PRO DĚTI - příměstské tábory, plavecké kurzy a školy v přírodě
ZS Plavání - organizace plaveckých kurzů v praze - školy v přírodě a plavecké kurzy - dětský příměstský tábor
ZŠ Lyžování - lyžařské kurzy pro děti - kurzy lyžování - organizace lyžařských kurzů
ZŠ Výlety pořádání školních dětských výletů a výletů pro veřejnost - školní výlety pořádání
Jedinečný koncept

O PROJEKTU

ZS ACADEMY je jedinečný koncept spojující plaveckou výuku, environmentální výchovu a sportovně-zábavní program pro děti mladšího školního věku.

Projekt ZS Academy je součástí intenzivního vzdělávacího konceptu ZŠ PRO DĚTI.

JAK TO PROBÍHÁ

Děti absolvují v průběhu pěti dnů celkem deset devadesátiminutových vyučovacích lekcí plavání, které jsou vždy rozděleny do tří částí:
  • úvodní – rozcvičení a příprava na plaveckou výuku, rozvoj koordinačních schopností a uvědomování si vlastního těla
  • hlavní – osvojování plaveckých dovedností, zvládnutí základních plaveckých způsobů znak, prsa a kraul, seznámení se základy první pomoci, skoky do vody a potápění
  • závěrečná – především hry ve vodě.

Jako hlavní forma výcviku je využívána hra. Plavecký kurz je zakončen předáním absolventského diplomu.

JAKÝ JE DALŠÍ SPORTOVNÍ PROGRAM?

Děti absolvují pět devadesátiminutových lekcí orientovaných na hry v přírodě, tradiční i netradiční hry a soutěže zaměřené na rozvoj rychlosti, síly, obratnosti, vytrvalosti, postřehu a smyslového vnímání. Jednotky jsou rozdělené do čtyř částí:

  • dynamická – rozcvičení a hry pro zahřátí organismu.
  • hlavní – vysvětlení pravidel hry a hra samotná.
  • relaxační – zklidnění a vydýchání.
  • závěrečná – hodnotící, v rámci které se děti ke hře vyjadřují, obohacují se o podněty získané během hry a přidávají nápady a alternativy pravidel.

CO OBSAHUJE ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM?

Děti absolvují v průběhu pěti dnů celkem pět devadesátiminutových bloků, které jsou vždy rozděleny do tří částí:

  • teoretická – děti jsou hravou formou seznámeny s příslušnou problematikou a jejími souvislostmi. Každý blok je vždy zaměřen na jednu oblast environmentální výchovy. Součástí jsou názorné ukázky a nácviky.
  • přípravná – v této části jsou vytvářeny či upravovány rekvizity a příslušenství pro splnění daného úkolu.
  • aplikační – instalace a samotné finální řešení úkolu.

Hlavními tématy environmentálních bloků jsou ochrana přírody, udržitelný rozvoj a změna klimatu. Řešení jednotlivých úkolů je protnuto s příběhem dětské knihy Ostrov Socci. Ilustrované postavy od Jarmily Havlíkové pak dotváří celkovou vizuální identitu. Základní misí bloků je vždy simulovaná záchrana světa před zlovůlemi krutého panovníka Pepina. Páteční  „Enviro bojovka“ by měla na závěr prověřit získané znalosti z kurzu a dovést děti k cennému pokladu.

PROČ KURZ ZS ACADEMY?

Díky mnohaletým učitelským, lektorským a trenérským zkušenostem z Evropy se nám podařilo vytvořit unikátní metodiku výuky plavání, tělesné výchovy a environmentální výchovy  pro žáky prvního stupně základní školy.

V Súdánu, stejně jako v jiných rozvojových zemích každý rok dochází k velkému množství zbytečných dětských utonutí. Chceme novým instruktorům v Súdánu předat naše „know how“, vytvořit zde podmínky pro další výuku a v důsledku toto číslo významně snížit.

Plavání patří mezi nejzdravější sporty, nezatěžuje kloubní aparát, rozvíjí kondici, zvyšuje aerobní kapacitu, působí preventivně proti kardiovaskulárním nemocem, pomáhá s lepším postavením těla, zlepšuje flexibilitu a kloubní rozsah, urychluje spalování i regeneraci. Oproti jiným sportům má však naprosto výsadní postavení v tom, že je zároveň životní dovedností.

S využitím nových pedagogických metod i osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů.

Plavání jako jeden z nejkomplexnější sportů a doplňkový sportovně-zábavní program spolu vytvářejí předpoklad k všeobecnému pohybovému rozvoji a k trvale udržitelnému pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám.

Další naší ambicí je pomoci s vytvářením povědomí o nutnosti ochrany přírody a  budování lepšího světa pro rostliny, zvířata i lidi.

Díky pečlivě připravenému environmentálnímu programu vytvořenému ve spolupráci s několika kapacitami z oblasti ochrany přírody v ČR jsou děti vedeny k hlubšímu porozumění přírody, jejích mechanismů a nutnosti její ochrany.

Klademe důraz na poznávání fauny a flory přímo v přírodě, ale i pomocí moderních technologií, zejména technologie virtuální reality.

Do všech společných aktivit se snažíme vnášet přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu.

Společné zážitky utužují vztahy v dětském kolektivu.

Zásluhou důkladně připraveného a pestrého programu odjíždí děti se zážitky, na které dlouho a rády vzpomínají.

KOORDINÁTOŘI PROJEKTU

Absolvent ASA výukového programu pro učitele plavání, Londýn, Velká Británie​ (2012)

Graduate of the Master’s study of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University (2009)

ZŠ PRO DĚTI

Sportovní a vzdělávací aktivity

Jsme agentura věnující se organizaci školních í mimoškolních aktivit s doprovodným sportovním a zábavním programem určených dětem mladšího školního věku. Kompletně zajišťujeme čtyř až sedmidenní pobyty.

ZS-pro-deti-logo-nav-menu.png
ZS-Formy-kurzu-plavani-logo-.png

Plavecké kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Lyzovani-logo-.png

Lyžařské kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Enviro-logo-.png

Environmentální kurzy

ZS-Formy-kurzu-ZS-Doma-logo-1-1.png

Škola doma

ZS-Formy-kurzu-ZS-Vylety-logo-1-2.png

Nejen školní výlety

ZS-Formy-kurzu-ZS-Academy-logo-1-1.png

Zahraniční projekt